środa, 15 maj 2019

Nowe kierunki studiów w Ełku. Studia II stopnia

Nowy kierunek studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna powstał na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim filii w Ełku.
Dobrą wiadomość mamy także dla studentów administracji - od października w Ełku będą studia II stopnia.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, 10 semestrów. Studia stacjonarne są bezpłatne

Nabór na kierunek będzie prowadzony od 6 czerwca do 8 lipca.

Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej oraz przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym.

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, m.in. w:

• placówkach wychowania przedszkolnego;

• klasach I-III szkoły podstawowej;

• świetlicy szkolnej

Absolwent będzie dysponował:

• podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną oraz szczegółową w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

• umiejętnością samodzielnego realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju

• umiejętnością pełnienia funkcji lidera w środowisku lokalnym w zakresie wspomagania rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym

• gruntownym przygotowaniem merytorycznym i metodycznym do prowadzenia wszelkich form pracy z dzieci

• wiedzą i umiejętnością indywidualizowania procesu wychowawczo-dydaktycznego, rozpoznawania i zaspokajania szczególnych potrzeb rozwojowych dzieci,

• umiejętnością refleksyjnej analizy własnej praktyki zawodowej i doskonalenia jej we współpracy z innymi nauczycielami w szkole.

• kwalifikacjami nauczycielskimi i kompetencjami językowymi na poziomie B2+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego

Administracja

Studia II stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne 4 semestry

Studia stacjonarne są bezpłatne

Nabór na kierunek będzie prowadzony od 6 czerwca do 8 lipca.

Program studiów ukierunkowany jest na kształcenie kadry nowoczesnych specjalistów administracji.

Program nauczania łączy elementy wiedzy i ogólnej kultury prawniczej z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi z dziedziny administracji.

Absolwent jest przygotowany do:

• podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa;

• podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

• pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej;

• podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem i stanowieniem prawa;

• podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach prywatnych (podmioty gospodarcze), instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych;

• podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami.

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski filia w Ełku kształci studentów na kierunkach:

• Administracja – I stopnia

• Bezpieczeństwo wewnętrzne – I stopnia