czwartek, 29 listopad 2018

Nabór wniosków o dotację na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu

Prezydent Miasta Ełku ogłasza nabór wniosków o dotację z budżetu Miasta Ełku na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w Ełku w 2019 r. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Dotację celową z budżetu miasta Ełku mogą otrzymać kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie miasta Ełku, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych.

Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o dotację na realizację zadania, jest:

- zrzeszenie w klubie sportowym zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika, wydaną przez uprawniony polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

- osiąganie znaczących wyników we współzawodnictwie ogólnopolskim lub
międzynarodowym potwierdzone stosownymi dokumentami.

Realizacja przedsięwzięć obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przeznacza się w 2019 r. z budżetu miasta Ełku środki finansowe w wysokości: 100 000 zł.

Dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie realizacji wnioskowanego zadania z zakresu rozwoju sportu, a w szczególności na:

- realizację programów szkolenia sportowego zawodników i kadry szkoleniowej;
- zakup sprzętu sportowego;
- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
- sfinansowanie stypendiów sportowych przyznawanych przez klub na podstawie regulaminu zaakceptowanego przez Prezydenta Miasta Ełku.

Kwota dofinansowania ze środków budżetu miasta Ełku może stanowić nie więcej niż 90 % całości planowanych kosztów realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.

Szczegółowe warunki i tryb finansowego wspierania rozwoju sportu, zasady rozpatrywania wniosków i zawierania umów określa Uchwała Nr VII.88.15 Rady Miasta w Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Ełku.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).