wtorek, 06 luty 2024

Nabór dzieci do przedszkoli miejskich

Rekrutacja do przedszkoli (19 luty – 8 marca)

Od 19 lutego rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ełk dla nowych dzieci. Wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można składać do
8 marca.

W rekrutacji uczestniczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na obszarze miasta Ełku, które w roku szkolnym 2023/2024 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

Jak złożyć wniosek?

Istnieją 2 sposoby złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

- wypełnienie wniosku elektronicznie poprzez stronę internetową (wydruk wniosku składany jest do placówki do której dziecko stara się o przyjęcie),

- złożenie ręcznie wypełnionego papierowego wniosku do placówki (pracownik przedszkola/szkoły wprowadzi wniosek do systemu).

Elektroniczny system naboru

Zastosowanie elektronicznego systemu naboru daje możliwość pełnego wykorzystania miejsc.

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez miasto Ełk będzie prowadzona jest w dniach
19 lutego - 8 marca 2024 r.

W tych dniach udostępniona będzie strona internetowa poświęcona elektronicznej rekrutacji. Na stronie dostępny będzie informator zawierający ofertę przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Ełku.

Link do strony: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/elk 

Korzystając z elektronicznego naboru Rodzice będą mieli wsparcie w postaci opracowanego przez Wydział Edukacji PORADNIKA DLA RODZICÓW - REKRUTACJA 2024/2025 KROK PO KROKU.

https://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/40395_PORADNIK_DLA_RODZICOW_-_REKRUTACJA_2024-2025_KROK_PO_KROKU.pdf

Uwaga: Wniosek rodzica wypełniony za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie. Rodzic z wersją papierową wniosku wraz z wymaganymi dokumentami musi koniecznie udać się osobiście do placówki pierwszego wyboru i potwierdzić wniosek najpóźniej do 8 marca 2024 r.

Kryteria rekrutacji

O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego NIE decyduje kolejność zgłoszeń tylko kryteria pierwszego i drugiego etapu rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Do publicznych placówek przedszkolnych,  może dostać się każde dziecko i nie ma przy tym znaczenia, gdzie zamieszkuje, w jakim rejonie miasta. Nie ma pierwszeństwa przyjęcia dziecka do przedszkola w okręgu, w którym zamieszkuje. Rejon nie jest więc jednym z kryteriów punktowanych przez placówki przedszkolne przy ocenie wniosków w rekrutacji przedszkolaków.

Wyjątek: W związku z tym, że dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (tzw. zerówka) lub innej formie wychowania przedszkolnego, wówczas droga dziecka z domu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie może przekroczyć – 3 km.

Uwaga!

Kryteria naboru w drugim etapie postępowania dostępne są w poradniku dla rodzica, który umieszczony jest w BIP w zakładce oświata publiczna.

https://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/184/REKRUTACJA_DO_PUBLICZNYCH_PRZEDSZKOLI_2C_ODDZIALOW_PRZEDSZKOLNYCH_W_PUBLICZNYCH_SZKOLACH_PODSTAWOWYCH_PROWADZONYCH_PRZEZ_GMINE_MIASTO_ELK_NA_ROK_SZKOLNY_2020_2F2021_0D_0A/