czwartek, 03 styczeń 2019

Bez wychodzenia z domu - kolejne e-usługi w Urzędzie Miasta

Prezydent Miasta Ełku podpisał umowę na rozwój wybranych e-usług świadczonych przez Urząd Miasta Ełku oraz zapewnienie mieszkańcom jak najwyższej jakości, ciągłości i dostępności usług. Umowa z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Prezydentem Miasta Ełku podpisana została 27 grudnia 2018 r. W ramach umowy wdrożonych zostanie 16 nowych e-usług, zakupiony zostanie sprzęt komputerowy oraz nastąpi modernizacja wybranych systemów (zasilania, storage, serwerowego). Nowe usługi dostępne będą w systemie 24-godzinnym 365 dni w roku, z dowolnego miejsca i o dowolnej porze za pośrednictwem urządzenia komputerowego i przeglądarki.

Zastosowane technologie umożliwią skorzystanie z usług niezależnie od posiadanego urządzenia oferującego swobodny dostęp do Internetu. Zaoferowane e-usługi zwiększą dostępność urzędu dla obywatela i przedsiębiorcy oraz umożliwią załatwianie spraw od początku do końca przez Internet. Portale zostaną wyposażone w usługi sieciowe (tzw. Web Services) umożliwiające wymianę danych i możliwość współpracy z innymi rejestrami publicznymi.

Użytkownik zewnętrzny będzie miał do wyboru jedną z dwóch metod uwierzytelniania:

 • natywna usługa uwierzytelniania poprzez login i hasło nadane przez administratora systemu,
 • poprzez profil zaufany ePUAP.

W ramach umowy w mieście Ełku w 2019 r. wdrożone zostaną kolejne e-usługi:

 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

 • Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o nagrodę za pracę dyplomową oraz uzyskanie informacji drogą elektroniczną.

 • Oddanie gruntów komunalnych w użyczenie

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o użyczenie gruntów komunalnych oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

 • Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o rekrutację oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

 • Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o wydanie jednorazowej zgody na sprzedaż alkoholu oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

 • Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o wydanie zgody na sprzedaż alkoholu w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

 • Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

 • Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o przyjęcie oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

 • Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

 • Zgłaszanie zagrożeń

Usługa umożliwi złożenie elektronicznie zgłoszenia o niebezpieczeństwie na terenie miasta Ełku

 • Wniosek o dane osobowe w kontekście RODO

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o udostępnienie danych związanych z RODO oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną

 • Płatności mandatowe

Usługa umożliwi opłacenie mandatu nałożonego w postępowaniu mandatowym prowadzonym rzez Gminę Miasto Ełk.

 • Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ełk

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o korzystanie z przystanków oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

 • Stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku stypendium oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

 • Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku na utrzymanie psa agresywnego oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

 • GIS

Usługa umożliwi udostępnienie za pomocą usługi elektronicznej GIS informacji publicznej takiej jak okręgi wyborcze, szkolne, dane demograficzne, dane statystyczne na zasobach mapowych.

Nie będą to jednak pierwsze e-usługi dostępne w mieście Ełku na szczeblu lokalnym. Już teraz mieszkańcy mogą korzystać z takich e-usług jak:

Koszt wdrożenia e-usług wraz z kupnem sprzętu: ok. 3 mln zł. Dofinansowanie z RPO WiM na lata 2014-2020: ponad 2,5 mln zł. Wkład własny miasta: ponad 450 tys. zł. Projekt rozpocznie się od 28 lutego 2019 r. i będzie realizowany do 30 września 2020 r.