wtorek, 05 luty 2019

95 % bonikfikaty w Ełku na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe - budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi. Z ustawy skorzysta około 2000 użytkowników wieczystych gruntów Miasta Ełku. Jest też bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Ełku! Bonifikata zależy od decyzji władz samorządu. Jeśli Rada Miasta zaakceptuje wniosek Prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza, w którym wziął pod uwagę także fakt, że większość zasobów zamieszkują seniorzy, którzy mają niskie dochody –ulga w naszym mieście wynosić będzie aż 95%!

Po akceptacji wniosku z ulgi skorzystają także użytkownicy wieczyści na gruntach Skarbu Państwa, położonych w Ełku, ponieważ zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi stosuje się rozwiązania korzystniejsze, celem uniknięcia zróżnicowania obciążeń finansowych na terenie danej gminy. Bonifikata w zaproponowanej wysokości pozwoli na wyczerpanie zobowiązań finansowych wobec gminy już po wpłacie pierwszej raty opłaty przekształceniowej.

Obowiązek mieszkańców

Z tytułu przekształcenia powstaje obowiązek wniesienia pierwszej raty opłaty przekształceniowej w terminie do końca lutego 2020 r., w kwocie odpowiadającej dotychczasowej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Celem uniknięcia ewentualnych zaległości finansowych zaleca się wniesienie do końca marca 2019 r. opłaty rocznej  w kwocie jaka obowiązywała w roku ubiegłym na dotychczasowy rachunek bankowy.

- Warto tę opłatę wnosić do końca marca. Uchwałę będziemy chcieli procedować w lutym tego roku – mówił Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz. - W przypadku wniesionych w roku 2019 opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, zostaną one zaliczone w poczet opłat przekształceniowych. Osoby, które zostały objęte przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności otrzymają do końca 2019 roku zaświadczenia zawierające także wyjaśnienie zasad płatności.

Co z nieruchomościami mieszkaniowo – usługowymi. Kiedy nie można uzyskać przekształcenia?

 - Na tych nieruchomościach gdzie jest funkcja mieszkalno-usługowa może pojawić sie pytanie czy wówczas użytkownik wieczysty może skorzystać z takiej bonifikaty? Może, ale pod warunkiem, że większa część nieruchomości wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe, a ta mniejsza na usługowe. Natomiast jeśli większość zajmują usługi wówczas nie można uzyskać przekształcenia – mówił Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.

Nie objęci przekształceniem

Osoby, które nie zostaną objęte przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będą uiszczały opłaty na dotychczasowych zasadach. Uiszczenie opłat w  terminie do 31 marca pozwoli uniknąć odsetek od nieterminowej wpłaty.

Garaże wolnostojące 

 - Przekształcenie nie dotyczy garaży wolnostojących, które znjadują się na działace na której nie ma budynku mieszkalnego, warunkiem koniecznym jest istnienie na danej działce budynku mieszkalnego.  

-Tam gdzie są tylko garaże -  lokle użytkowe- nadal pozostaje  użytkowanie wieczyste!  - mówił w rozmowie z nami pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt". 

Użytkowanie wieczyste nie znika

W mediach pojawia się informacja, że zniknęło od 1 stycznia użytkowanie wieczyste. Nie! Nie zniknęło. Użytkowanie wieczyste nadal będzie, ale na obiektach wykorzystywanych pod usługi i handel. 

Bonifikata w Ełku w wysokości 95%

W grudniu 2018 roku Prezydent dokonywał oceny korzyści, jakie przyniesie mieszkańcom wystąpienie do Rady Miasta z wnioskiem o bonifikatę od opłat za przekształcenie.  Dodatkowo, po zapoznaniu się z wnioskiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku, na terenie której znajdują się zasoby mieszkaniowe w użytkowaniu wieczystym oraz biorąc pod uwagę, iż większość tych zasobów zamieszkują seniorzy, którzy mają niskie dochody zdecydował, że zaproponuje Radzie Miasta zastosowanie bonifikaty 95% od opłaty przekształceniowej. Propozycje te rozpatrzone zostaną przez Radę Miasta. 

Dlaczego 95%?

- To tak naprawdę wartość opłaty rocznej, jaką wnoszą mieszkańcy i ta opłata roczna będzie potraktowana przez nas jako przekształceniowa –wyjaśnia Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.

Ulga również dla użytkowników wieczystych na gruntach Skarbu Państwa, położonych w Ełku

Jeśli Rada Miasta je zaakceptuje, to użytkownicy wieczyści na gruntach Skarbu Państwa, położonych w Ełku skorzystają również z tej ulgi, ponieważ zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi stosuje się rozwiązania korzystniejsze, celem uniknięcia zróżnicowania obciążeń finansowych na terenie danej gminy.

Bonifikata w zaproponowanej wysokości pozwoli na wyczerpanie zobowiązań finansowych wobec gminy już po wpłacie pierwszej raty opłaty przekształceniowej.

Szczegółowe informacje możecie uzyskać: Tomasz Szymański, tel. 87 73 26 155, Dorota Łuczaj, tel. 87 73 26 162, Ilona Wierszewska, tel. 87 73 26 232.