środa, 06 luty 2019

Dotacje na remonty ełckich zabytków w 2019 r. Trwa nabór

Fot. Polska Niezwykła Fot. Polska Niezwykła

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Miasta Ełku. Wnioski można składać do 1 marca 2019 r.

Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom:

 • wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
 • będącym w złym stanie technicznym
 • posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno - rekreacyjne

Kwota przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosi: 150 tys. zł
(zabudowa mieszkaniowa oraz pozostałe obiekty zabytkowe).

O dotację mogą ubiegać się podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków i nie są zaliczane do sektora finansów publicznych:

osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Wnioski można składać do 1 marca 2019 r.
(w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku, pok. 02).

Dotacja może obejmować m.in.:

 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, więźby dachowej, pokrycia dachowego
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac,
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z budżetu miasta wynosi do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich.

Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź uzyskiwanych z innych środków publicznych, w tym z budżetu miasta nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.

W latach 2011–2018 przyznano w sumie 42 dotacje na łączną kwotę 1 735 000 zł, w tym:

 • Rok 2018 – 4 dotacje (łącznie na ok. 142 tys. zł)
 • Rok 2017 – 7 dotacji (łącznie na ok. 220 tys. zł)
 • Rok 2016 – 5 dotacji (łącznie na ok. 280 tys. zł
 • Rok 2015 – 5 dotacji (łącznie na ok. 213 tys. zł)
 • Rok 2014 – 5 dotacji (łącznie na 200 tys. zł)
 • Rok 2013 – 7 dotacji (łącznie na 200 tys. zł)
 • Rok 2012 – 5 dotacji (łącznie na 300 tys. zł)
 • Rok 2011 – 4 dotacje (łącznie na 180 tys. zł)

Dodatkowych informacji udziela Wydział Strategii i Rozwoju,
p. Dariusz Gienieczko, tel. 87 732-61-16.