poniedziałek, 09 grudzień 2019

Dotacje na rozwój sportu - trwa nabór wniosków

Prezydent Miasta ogłosił nabór wniosków o dotację z budżetu Miasta Ełk na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w Ełku w 2020 r. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Wnioski można składać do 31 grudnia.

Dotację celową z budżetu miasta Ełku mogą otrzymać kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie miasta Ełku, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych.
 

Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o dotację na realizację zadania, jest:
1. zrzeszenie w klubie sportowym zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika, wydaną przez uprawniony polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
2. osiąganie znaczących wyników we współzawodnictwie ogólnopolskim lub
międzynarodowym potwierdzone stosownymi dokumentami.

Realizacja przedsięwzięć obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu zaplanowano w 2020 r. z budżetu miasta Ełku środki finansowe w wysokości: 130 tys. zł.

Dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie realizacji wnioskowanego zadania z zakresu rozwoju sportu, a w szczególności na:
1. realizację programów szkolenia sportowego zawodników i kadry szkoleniowej;
2. zakup sprzętu sportowego;
3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
5. sfinansowanie stypendiów sportowych przyznawanych przez klub na podstawie regulaminu zaakceptowanego przez Prezydenta Miasta Ełku.

Z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji wnioskowanego zadania z zakresu rozwoju sportu nie mogą być sfinansowane:
1. wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;
2. transfery zawodnika z innego klubu sportowego;
3. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych, nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
4. zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
5. koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

Kwota dofinansowania ze środków budżetu miasta Ełku może stanowić nie więcej niż 90 % całości planowanych kosztów realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.

Szczegółowe warunki i tryb finansowego wspierania rozwoju sportu, zasady rozpatrywania wniosków i zawierania umów określa Uchwała Nr VII.88.15 Rady Miasta w Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Ełku.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego), z adnotacją: "Wniosek o udzielenie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu w Ełku” i nazwą podmiotu składającego wniosek, w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pok. 02 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z adnotacją na kopercie jw. Wnioski złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek powinien być kompletny i sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 Zarządzenia nr 1295.2017 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 17 listopada 2017 r. ws. ustalenia wzorów wniosku i umowy o udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Ełku.

Do wniosku należy dołączyć:
1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego;
2. aktualny odpis statutu lub umowy spółki;
3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni;
4. dokument potwierdzający posiadanie licencji przyznanej przez właściwy polski związek sportowy.

Wszystkie dokumenty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane do reprezentowania klubu.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Wydziału Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku (pokój 373) oraz na stronie internetowej miasta Ełku: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/250/Dokumenty_konkursowe/  

Wykaz podmiotów, którym przyznano dotację zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta Ełku.

Dodatkowe informacje na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji można otrzymać w siedzibie Wydziału Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku (tel. 87 732 61 57, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 
Załączniki: 
 
ddj