poniedziałek, 13 marzec 2023

Program wspierający osoby z niepełnosprawnościami

Miasto podpisało umowę na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”, którego celem jest m.in. poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje realizację programu. Miasto na realizację programu pozyskało ponad 1 mln zł w ramach Funduszu Solidarnościowego. 

Program – edycja 2023, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej są formą wsparcia finansowaną w ramach poprzednich edycji tego Programu (tj. 2019 ‒ 2022) oraz Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020 ‒ 2022. 

Program  zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:
1. dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz 
2. osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
a. o stopniu znacznym lub 
b. o stopniu umiarkowanym lub 
c. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Program ma także zapewnić:
1. poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
2. wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.; 
4. dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
5. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

W roku 2023 r. planuje się objąć usługami Asystenta ogółem 63 mieszkańców miasta (w tym 41 z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz 18 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i 4 dzieci do 16 roku życia). 

Program jest finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego i będzie realizowany w 2023 roku, na jego cel miasto pozyskano 1 048 374,36 złotych.
  
Realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” koordynuje  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Usługi asystenta zostaną zlecone  organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.