czwartek, 13 luty 2020

Rusza rekrutacja do miejskich przedszkoli na nowy rok szkolny

Fot. UM Fot. UM

Od 24 lutego rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ełk. Wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można składać do 6 marca. Nabór odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego.

W rekrutacji uczestniczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na obszarze Miasta Ełku, które w roku szkolnym 2019/2020 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych. Rekrutacja potrwa do 6 marca.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

httpwwwelkplfilesmultimediaphotosf510557478ba529bcbfb37e2f03a9052png
Po raz kolejny nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbędzie się z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru. System ten daje możliwość pełnego wykorzystania miejsc.

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ełk będzie prowadzona od 24 lutego do 6 marca 2020 r. W tych dniach udostępniona będzie strona internetowa poświęcona elektronicznej rekrutacji. Na stronie dostępny będzie informator zawierający ofertę przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Ełku.

Link do strony:https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/elk

Korzystając z elektronicznego naboru Rodzice będą mieli wsparcie w postaci opracowanego przez Wydział Edukacji PORADNIKA DLA RODZICÓW - REKRUTACJA 2020/2021 KROK PO KROKU.

Istnieją 2 sposoby złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:
  • wypełnienie wniosku elektronicznie poprzez stronę internetową (wydruk wniosku składany jest do placówki do której dziecko stara się o przyjęcie),
  • złożenie ręcznie wypełnionego papierowego wniosku do placówki, (pracownik przedszkola/szkoły wprowadzi wniosek do systemu).
Wniosek rodzica wypełniony za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie. Rodzic z wersją papierową wniosku wraz z wymaganymi dokumentami musi koniecznie udać się osobiście do placówki pierwszego wyboru i potwierdzić wniosek najpóźniej do 6 marca 2020 r.

O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego NIE decyduje kolejność zgłoszeń!

Nadal obowiązują te same kryteria naboru:

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1. wielodzietność rodziny kandydata;
2. niepełnosprawność kandydata;
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego) obowiązują kryteria określone w uchwale:
1. pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 10 pkt;
2. podleganie rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu kandydata oraz kandydata któremu gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego - 10 pkt;
3. ubieganie się rodzeństwa dziecka kontynuującego edukację w danym przedszkolu na podstawie deklaracji -10 pkt;
4. zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z oferty przedszkola powyżej 8 godzin dziennie - 10 pkt;
5. specyficzne potrzeby mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie kandydata - 10 pkt.

Z ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI WYŁĄCZONE SĄ DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ, KTÓRYCH RODZICE W OKRESIE DO 21 LUTEGO 2020 ZŁOŻĄ W PLACÓWCE DEKLARACJĘ KONTYNUACJI.

17 luty - 21 luty 2020 r. termin składania deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej składają pisemnie deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 w przedszkolach/szkołach, do których uczęszczają ich dzieci.

Jeżeli rodzic nie złoży deklaracji kontynuacji, dziecko nie ma zapewnionego miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej!
 
Źródło: UM