czwartek, 10 czerwiec 2021

Uczelnia w Ełku na szóstkę!

Na początku lutego w ełckiej filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyła się wizytacja zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, której celem była weryfikacja jakości kształcenia na kierunku studiów - Zarządzanie.

W ostatnich dniach do Uczelni wpłynęła uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, z której wynika, że wszystkie kryteria podlegające opiniowaniu zostały spełnione bez zastrzeżeń, co skutkuje wystawieniem oceny pozytywnej. Co istotne, ocena ta została wydana na sześ lat, czyli na najdłuższy możliwy okres przewidziany przepisami prawa.

W uzasadnieniu swojej decyzji Prezydium PKA stwierdziło, że proces kształcenia realizowany w ełckiej filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się właściwych dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarzadzanie.

Jednocześnie warto podkreślić, że w raporcie zespołu oceniającego pojawiła się następująca uwaga: „na szczególne podkreślenie zasługują te działania podejmowane przez Uczelnię, (…) które prowadzą do pogłębiania współpracy między Uczelnią a otoczeniem społeczno-gospodarczym, dając ogromną wartość studentom kierunku, a jednocześnie oddziałując na otoczenie i czyniąc Uczelnię wszechnicą, w której do głosu dochodzą praktycy, mówiący o obecnych
i przyszłych trendach, konfrontujący teorię z praktyką i dający okazję wymiany myśli między interesariuszami różnych organizacji”.

Uwzględniając fakt, że studia na kierunku Zarządzanie w ełckiej filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku mają profil praktyczny jest to bardzo istotna opinia, która dowodzi, że działania podejmowane przez władze Uczelni i Wydziału Zarządzania zapewniają studentom zdobywanie umiejętności i kompetencji wykorzystywanych w pracy - uważają władze uczelni. 

Polecamy także nasz archiwalny wywiad, rozmowę z Dziekanem WSFiZ w Białymstoku Filia w Ełku – dr Karolem Kowalewskim.

https://dziendobryelk.pl/rozmowy-z-elczanami/item/309-studia-w-elku-rozmowa-z-dziekanem-wydzialu-zarzadzania-wyzszej-szkoly-finansow-i-zarzadzania-w-bialymstoku-filia-w-elku-dr-karolem-kowalewskim