środa, 05 kwiecień 2023

Kto może korzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami MZK Ełk?

Fot. Dzień Dobry Ełk Fot. Dzień Dobry Ełk

Ulgi w komunikacji miejskiej w Ełku oraz Gminie Ełk. Kto może korzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami MZK Ełk? Jakie dokumenty należy okazać, aby potwierdzić uprawnienie do ulg?

Logo artykułu

Od 10 kwietnia 2023 r. nastąpią zmiany w uprawnieniach do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej, m. in. bezpłatnie będą mogły podróżować osoby posiadające legitymacje Zasłużonego Dawcy Przeszczepu. 

Kto jeszcze z mieszkańców i użytkowników komunikacji miejskiej ma zapewniony bezpłatny i ulgowy przejazd autobusem? Sprawdź!

Osoby uprawnione do bezpłatnychprzejazdów Ełcką Komunikacją Miejską

 1. Osoby, które ukończyły 70. rok życia– na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie wieku i tożsamości osoby uprawnionej.
 2. Dzieci od urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat albo rozpoczynają odroczoną naukę w szkole podstawowej – na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna lub dokument pozwalający stwierdzić wiek dziecka.
 3. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, całkowitą niezdolnością do pracy, całkowitą niezdolnością do samodzielnej egzystencji (analogicznie - dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe - na podstawie dokumentu stwierdzającego fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności.
 4. Osoby niewidome, ociemniałe i niedowidzące wraz z opiekunem lub przewodnikiem towarzyszącym im w pojeździe – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ z określeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem symboli przyczyny niepełnosprawności 04-O.
 5. Dzieci i młodzież szkół specjalnych oraz dotknięte niepełnosprawnością wraz z opiekunem towarzyszącym wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającemu dzieciom i młodzieży spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem – na podstawie:

1)     Zaświadczenia wydanego przez dyrektora przedszkola lub ważna legitymacja szkolna lub ważna legitymacja studencka wraz z jednym  z niżej wymienionych dokumentów:

 1. legitymacją osoby niepełnosprawnej;
 2. orzeczeniem właściwego organu, o co najmniej częściowej niezdolności do pracy lub o niepełnosprawności.

2)     Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o których mowa w ust. 1, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio: termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym, potwierdzenie stawiania się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

 1. Opiekunowie dzieci i młodzieży szkół specjalnych oraz dotkniętych niepełnosprawnością po odwiezieniu ich do instytucji, o których mowa w pkt 5, a powracających bez dzieci do miejsc zamieszkania lub pobytu – na podstawie zaświadczenia wydanego przez daną instytucję stwierdzające, że jest opiekunem dziecka wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
 2. Dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych pozostających w trudniej sytuacji materialnej na trasie miejsce zamieszkania - placówka oświatowa, które spełniają łącznie kryteria kwalifikacyjne:

1)    liczba dzieci w rodzinie równa lub większa od czterech, w wieku do 26. r. ż. będące w trakcie nauki w szkole;

2)    rodzina korzysta z pomocy społecznej, a dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.);

3)    rodzina nie posiada samochodu;

4)    zgłosi się do 25. dnia każdego miesiąca do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku w celu otrzymania zaświadczenia, o spełnieniu wymaganych kryteriów określonych w pkt. 1-3, na następny miesiąc od zgłoszenia

       – na podstawie zaświadczenia wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy w Ełku wraz z ważną legitymacją szkolną.

 1. Pracownicy i osoby działające na zlecenie organizatora i operatora publicznego transportu zbiorowego - na podstawie legitymacji służbowej lub imiennej karty wydawanej przez organizatora wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej.
 2. Małżonkowie, partnerzy życiowi oraz dzieci pracowników operatora, uczące się i jednocześnie niepracujące, do 21. roku życia – na podstawie imiennej karty wydawanej na dany rok przez „Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku” wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej.
 3. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej, Policji oraz Żandarmerii Wojskowej w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.
 4. Osoby posiadające legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I lub II stopnia” – na podstawie legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I lub II stopnia” wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej
 5. Osoby posiadające legitymację „Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużonego dla Zdrowia Narodu”
  – na podstawie legitymacji „Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużonego dla Zdrowia Narodu” wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej.
 6. Osoby posiadające legitymację „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” – na podstawie legitymacji „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej.
 7. Osoby odznaczone medalem „Zasłużony dla Miasta Ełku” oraz posiadające tytuł „Ełczanin Roku” – na podstawieimiennej karty wydanej przez „Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku” wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej lub dokument stwierdzający nadanie tytułu.
 8. Pasażerowie w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj. 22. września.
 9. Pasażerowie w dniu Wszystkich Świętych, tj. 1. listopada.
 10. Dzieci i młodzież w wieku do 18 lat w Dniu Dziecka, tj. 1. Czerwca.
 11. Opiekunowie i pracownicy socjalni zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku w czasie wykonywania obowiązków służbowych na terenie miasta Ełku – na podstawie imiennej karty wydawanej przez organizatora wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej.
 12. Senatorowie, posłowie na Sejm – na podstawie legitymacji posła, senatora.
 13. Inwalidzi wojenni i wojskowi - Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) wystawiona przez właściwy organ ZUS lub legitymacja Związku Inwalidów RP.
 14. Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym, zaliczonym do I grupy inwalidzkiej – na podstawie dokumentu stwierdzającego inwalidztwo wojenne lub wojskowe i zaliczenie do I grupy inwalidzkiej osoby podlegającej opiece.
 15. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z towarzyszącym im przewodnikiem – na podstawie Legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wystawionej przez organ rentowy.

 

 

Osoby uprawnione do ulgowych (50%) przejazdów Ełcką Komunikacją Miejską

 1. Uczniowie szkół podstawowych, liceów, techników zawodowych i szkół policealnych publicznych i niepublicznych nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. Emeryci i renciści oraz osoby, które nabyły świadczenia przedemerytalne nie pozostający w stosunku powodującym zawieszenie świadczeń emerytalnych, rentowych lub przedemerytalnych – na podstawie legitymacji emeryta-rencisty lub dokumentu potwierdzającego pobieranie świadczeń wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej.
 3. Uczniowie i studenci zagranicznych szkół, nie dłużej niż do ukończenia 26. roku życia – na podstawie ważnej na dany rok kalendarzowy międzynarodowej legitymacji ISIC (International Student Identity Card).
 4. Uczestnicy studiów doktoranckich, nie dłużej niż do ukończenia 35. roku życia – na podstawie ważnej legitymacji określonej w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 5. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością z powodu zaburzenia głosu, mowy i chorób słuchu – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 03-L..
 6. Posiadacze odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” – na podstawie Imienna karta wydawana na dany rok przez „Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku” wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej.
 7. Kombatanci – na podstawie legitymacji kombatanckiej.
 8. Studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych bez względu na wiek –na podstawie legitymacji studenckiej.
 9. Weterani poszkodowani – na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.
 10. Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych – na podstawie legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych.

Słuchacze kolegium pracowników służb społecznych – na podstawie legitymacji słuchacza kolegium pracowników służb społecznych