piątek, 02 luty 2024

Remont ełckich zabytków - trwa nabór wniosków o dotację

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Ełku. Wnioski można składać do 16 lutego.

Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom: 

 1. wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków,
  2. będącym w złym stanie technicznym,
  3. posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno – rekreacyjne.

Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi: 300 tys. zł (zabudowa mieszkaniowa oraz pozostałe obiekty zabytkowe)

O dotację mogą ubiegać się podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków i nie są zaliczane do sektora finansów publicznych tj. osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wnioski można składać do 16 lutego 2024 r. (w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku, pok. 02). 

Dotacja może obejmować m.in.:

 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku,
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie,
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, 
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac przy zabytku,
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź uzyskiwanych z innych środków publicznych, w tym z budżetu miasta nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Strategii i Rozwoju, p. Dariusz Gienieczko, pok. 101, ul. Piłsudskiego 6, tel. (0 87) 732 61 16

Więcej na: https://bip.elk.warmia.mazury.pl/80/9756/Prezydent_Miasta_Elku_oglasza_nabor_wnioskow_w_ramach_konkursu_o_udzielenie_dotacji_0D_0Ana_prace_konserwatorskie_2C_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytku_wpisanym_do_rejestru_zabytkow_lub_znajdujacym_sie_w_gminnej_ewidencji_zabytkow_2C_usytuowanym_na_terenie_Miasta_Elk_w_2024_roku/