Informacje

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Ełku. Wnioski można składać do 16 lutego.

Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom: 

 1. wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków,
  2. będącym w złym stanie technicznym,
  3. posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno – rekreacyjne.

Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi: 300 tys. zł (zabudowa mieszkaniowa oraz pozostałe obiekty zabytkowe)

O dotację mogą ubiegać się podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków i nie są zaliczane do sektora finansów publicznych tj. osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wnioski można składać do 16 lutego 2024 r. (w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku, pok. 02). 

Dotacja może obejmować m.in.:

 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku,
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie,
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, 
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac przy zabytku,
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź uzyskiwanych z innych środków publicznych, w tym z budżetu miasta nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Strategii i Rozwoju, p. Dariusz Gienieczko, pok. 101, ul. Piłsudskiego 6, tel. (0 87) 732 61 16

Więcej na: https://bip.elk.warmia.mazury.pl/80/9756/Prezydent_Miasta_Elku_oglasza_nabor_wnioskow_w_ramach_konkursu_o_udzielenie_dotacji_0D_0Ana_prace_konserwatorskie_2C_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytku_wpisanym_do_rejestru_zabytkow_lub_znajdujacym_sie_w_gminnej_ewidencji_zabytkow_2C_usytuowanym_na_terenie_Miasta_Elk_w_2024_roku/

 

 

Funkcjonujący w Ełku „Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej” zmienił swoją nazwę na „Ełckie Centrum Psychoterapii i Psychiatrii”. Centrum udziela wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego dzieciom i młodzieży. W centrum prowadzone są także poradnie terapii uzależnień niosące pomoc osobom uzależnionym. Świadczenia udzielane są w ramach NFZ, bez skierowania.

Logo artykułu

W celu wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dzieci i młodzieży jak najbliżej miejsca ich zamieszkania, 1 maja 2021 roku w budynku Przychodni Specjalistycznej „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. przy ulicy Konopnickiej 1 rozpoczął działalność Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. W nowym 2024 roku ośrodek zmienił nazwę na Ełckie Centrum Psychoterapii i Psychiatrii. 

W skład „Ełckiego Centrum Psychoterapii i Psychiatrii” obecnie wchodzą: 

 1. Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży,
 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
 3. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu,
 4. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Substancji Psychoaktywnych,
 5. Poradnia Psychologiczna.

Centrum oferuje bezpłatną i profesjonalną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych m.in.:

-        w problemach wieku dorastania,

-        w trudnościach wychowawczych,

-        w zaburzeniach zachowania, lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, psychosomatycznych,

-        w trudnościach w kontaktach z rówieśnikami,

-        ofiarom przemocy domowej. 

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży  wchodzącej w skład centrum specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu diagnostyki, terapii i wsparcia medycznego dla osób w wieku dziecięcym i młodzieżowym.

Tryb przyjęcia dzieci i młodzieży:

korzystanie ze wsparcia jest bezpłatne i nie wymaga skierowania od lekarza, osoby zainteresowane skorzystaniem ze świadczeń proszone są o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 pod numerem telefonu 667-030-201.

Poradnia terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia to specjalistyczna placówka, której głównym celem jest świadczenie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich bliskim, którzy mogą przejawiać objawy współuzależnienia.

Poradnia świadczy usługi w tym samym zakresie co poradnia leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, natomiast jej świadczenia są dedykowane dla osób uzależnionych od narkotyków i leków.

Tryb przyjęcia: 

 • korzystanie ze wsparcia jest bezpłatne i nie wymaga skierowania od lekarza,
 • rejestracja osobista lub telefoniczna 601 475 329.