wtorek, 07 styczeń 2020

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na remonty ełckich zabytków w 2020 r.

Prezydent Ełku ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Miasta Ełku. Wnioski można składać do 15 lutego 2020 r. Kwota przewidziana do rozdysponowania w konkursie to 150 tys. zł.

Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom:
1. wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków,
2. będącym w złym stanie technicznym,
3. posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno – rekreacyjne.


Kwota przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosi 150 tys. zł
(zabudowa mieszkaniowa oraz pozostałe obiekty zabytkowe).

O dotację mogą ubiegać się podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków i nie są zaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Wnioski można składać do 15 lutego 2020 r. (w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku, pok. 02).

Dotacja może obejmować m.in.:

 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku,
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie,
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, więźby dachowej, pokrycia dachowego,
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót,
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z budżetu miasta wynosi do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich.

Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź uzyskiwanych z innych środków publicznych, w tym z budżetu miasta nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

W latach 2011–2019 przyznano w sumie 46 dotacji na łączną kwotę 1 885 000 zł, w tym:

 • Rok 2019 - 4 dotacje (łącznie na ok. 150 tys. zł)
 • Rok 2018 – 4 dotacje (łącznie na ok. 142 tys. zł)
 • Rok 2017 – 7 dotacji (łącznie na ok. 220 tys. zł)
 • Rok 2016 – 5 dotacji (łącznie na ok. 280 tys. zł
 • Rok 2015 – 5 dotacji (łącznie na ok. 213 tys. zł)
 • Rok 2014 – 5 dotacji (łącznie na 200 tys. zł)
 • Rok 2013 – 7 dotacji (łącznie na 200 tys. zł)
 • Rok 2012 – 5 dotacji (łącznie na 300 tys. zł)
 • Rok 2011 – 4 dotacje (łącznie na 180 tys. zł)

Dodatkowych informacji udziela Wydział Strategii i Rozwoju, Dariusz Gienieczko, tel. 87 732 61 16.
Więcej na: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/80/6640/OGLOSZENIE_PREZYDENTA_MIASTA_ELKU_O_PRZYZNAWANIU_DOTACJI_CEL...